miércoles, 6 de enero de 2016

I RESIS ENDURANCE TARRAGONA  
2016


REGLAMENT ESPORTIU

CAMPIONAT
El campionat consta d’un total de 6 o 7 curses (dependrà de la disponibilitat de Mont-roig) de resistència a disputar en els clubs de Slot Salou, Slot Club Tarragona, Slot Tortosa i Slot Mont-roig. La participació a les curses implica l’acceptació del reglament esportiu-tècnic i el seu desconeixement no eximeix del seu compliment. Els casos no regulats en aquest reglament que puguin sorgir seran resolts a criteri de l’organització del campionat i el club organitzador de la cursa.

EQUIPS

Constaran de dos pilots sense limit d'edat, que hauran de córrer el mateix nombre de mànegues. Si un equip es presenta amb més pilots podrà córrer però cap dels pilots obtindrà puntuació. 

CURSA

La durada de les carreres serà de 2 hores.
En el clubs de 6 carrils les mànegues seran de 20 minuts per carril
Els clubs de 4 carrils les mànigues seran de 30 minuts per carril.
Entre passades no es realitzaran descansos mes que els típics canvis de carrils.
Abans d’arrancar es farà una volta de warm-up. 
En cas que el nombre de pilots en la cursa fos important, l’organització es reserva el dret de poder modificar la durades de les curses.

MANEGUES

La coordinadora establirà les mànigues corresponents a cada carrera segons l’ordre
d’inscripció dels equips. Normalment les mànigues seràn en divendres nit i dissabte tarda.
En cas que el nombre de pilots fos important, l’organització es reserva el dret de poder obrir un altre màniga en dissabte nit.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions s’anunciaran amb antelació suficient i es realitzaran mitjançant el medi escollit. 
El preu de la cursa serà de 10€ per equip i es pagarà el dia de la cursa al club organitzador.
De les inscripcions, el 50% serà pel Club Organitzador, i  l'altre 50% es dedicarà al trofeus dels tres primers clasificats i als premis que se sortejaran entre els pilots que participin en 4 de les 7 curses (sent una d'elles Tortosa).  En la primera cursa es farà saver alguns d'aquests premis.

CORRENT

El corrent serà anunciat a la presentació de la prova. Serà sempre la mateixa en entrenaments i cursa.

ASPIRACIO DE LA PISTA

Es realitzarà l’aspiració de la pista en totes les mànegues per tal d’evitar al màxim el
GRAINING, aquesta es realitzarà abans de l’inici dels entrenaments de cada màniga.
ENTRENAMENTS

Els entrenaments es faran ÚNICAMENT el mateix dia de la cursa.

Tant en les pistes de 6 carrils com en les de 4 es realitzaran a 10 minuts per carril.
En cas de descansos s’afegirà el temps per cada descans, mai es reduirà el temps
d’entrenament.


AVARIES TÈCNIQUES DE LA PISTA

En cas d’avaria de la pista es pararà la carrera fins a la seva reparació. El club organitzador de la prova determinarà en aquests cassos com prosseguir la cursa i la conveniència de compensar si cal, als equips afectats.

MECÀNIC

Pot desenvolupar les tasques de mecànic qualsevol dels pilots integrants de l’equip o algun company. Si el mecànic es troba de comissari i ha d’abandonar el seu lloc pot ser substituït per una altra persona.

REPARACIONS

Les reparacions i canvis de peces es realitzaran pel mecànic o pilot a boxes, durant temps real de carrera i mai entre mànega i mànega. Els pilots només poden tocar el cotxe des del seu lloc de pilotatge per col·locar-lo de nou a la pista en cas d’urgència, per perill de col·lisió. La col·locació correcta de trenetes i guia són tasques que també poden fer els comissaris de pista.


RECLAMACIONS

Si un equip desitja formalitzar una reclamació com a conseqüència d’un possible incompliment d’aquest reglament per part d’algun equip participant o considerant una injusta aplicació d’aquest, l’haurà de fer davant l’organització de la cursa o coordinadora mitjançant un escrit signat. Anirà acompanyada d’un dipòsit de 30 euros i s’haurà de formalitzar abans del termini màxim de tres dies naturals següents a la finalització de l’última mànega de la prova. Si prosperés la reclamació el dipòsit serà retornat al reclamant. Qualsevol reclamació presentada fora de temps no serà tramitada. La direcció de cursa i/o la coordinadora es reserva l’opció de poder actuar d’ofici en cas d’apreciar qualsevol anomalia durant la cursa.


INFRACCIONS I SANCIONS

Segons el cas i després d’una primera amonestació verbal, es procedirà a sancionar en funció de la següent taula:A. Sanció de 5 voltes

· Deficiència en les tasques de comissari
· Molestar als pilots rivals de forma reiterada
· Retard en el lloc de comissari
· Eixos amb excés de mesura fins a 1 mm.
· Cables amb funda incompleta, exceptuant el LOLA i AUDI R18 d’slotit
· Qualsevol reparació realitzada pel pilot des del seu lloc de pilotatge
· Carrosseria sense decoració ni cap distintiu


B. Sanció de 10 voltes
· Manipulació del cotxe entre mànegues o en parc tancat
· No aturar-se a reposar i / o reparar l'aleró o altres peces obligatòries abans
que acabi la màniga
· Eixos fora de mida fins a 2 mm d'excés
· Cables sense funda
· Manca d'algun dels cargols
· Irregularitats que millorin lleument el comportament del vehicle

C. Sanció de 30 voltes (sense previ avís)
· Quan el pes total del cotxe a al final de la cursa sigui inferior de 0.5 grams al
pes de l’inici de la cursa.

D. Sanció exclusió
Manca d’educació i/o respecte cap a l’organització o altres participants
· No realitzar funcions de comissari
· Carrosseria antireglamentària
· Xassís antireglamentari
· Pneumàtics antireglamentaris o tractats, tant davanters com posteriors
· Eixos antireglamentaris
· Llantes antireglamentàries
· Irregularitats que millorin ostensiblement el comportament del vehicle

La sanció s’aplicarà en el mateix moment de ser detectades per l’organització. Totes
aquestes sancions són acumulables i aplicables a l’equip encara que l’infractor sigui només un dels pilots. A criteri de l’organització de la prova, l’exclusió és commutable per la participació de l’equip sense puntuar. Totes les sancions no previstes en el reglament quedaran sotmeses al criteri del Director de Cursa del club organitzador.


PUNTUACIO

La taula de puntuació per carrera i pilot serà la següent:
1e.- 35 punts   8e.- 20 punts   15e.-  8 punts  
2o.- 32 punts   9e.- 18 punts   16e.-  7 punts
3e.- 30 punts  10e- 16 punts   17e.-  6 punts
4e.- 28 punts  11e- 14 punts   18e.-  5 punts
5e.- 26 punts  12e- 12 punts   19e.-  4 punts
6e.- 24 punts  13e- 10 punts   20e.-  3 punts
7e.- 22 punts  14e-   9 punts   21e.-  2 punt

Es descartarà el pitjor resultat a partir de la tercera carrera, podent ser aquest una no assitencia.

EMPAT

En cas d’empat a voltes i a la coma es procedirà a comprovar les mànigues amb majornombre de voltes, si l’empat persisteix es procedirà a comprovar la volta ràpida de carrera.

HANDICAP

EL HANDICAP ÉS PER PILOTS I AFECTA ALS DOS COMPONENTS DE L’EQUIP
El HANDICAP s’aplicarà als 5 primers classificats de la classificació general.
En cas d’empat s’aplicarà el mateix handicap, però nomes afectarà als cinc primers classificats, si hi ha 2 equips a la primera posició empatats i 3 a la segona posició els dos primers tindran 10 voltes i els tres següents (fins a completar els 5 primers classificats) en tindran 6.

La taula de handicaps serà la seguent:

1er - 7 tombs
2on - 5 tombs
3er - 3 tombs
4rt - 2 tombs
5é - 1 tombs


MUNTATGE I VERIFICACIONS

El muntatge dels vehicles s’iniciarà 30 minuts abans de cada mànega, que es repartiran de la següent manera, MUNTATGE DE COTXE, VERIFICACIÓ I TANCAMENT DE CARROSSERIA:

En cas que un cotxe un cop recollit al final de la carrera tingués un pes inferior en -0.5 grams al pes inicial de la cursa, es procedirà a sancionar.
REGLAMENT TÈCNICMODELS ADMESOS

Els models admesos al campionat són les rèpliques de models de GT y LMP de Slot.it, Scaleauto, Sideways y Arrow Slot.

CARROSSERIA

De plàstic rígid, amb tots els seus elements obligatoris a l’inici de carrera, a excepció d’antenes, enganxalls de remolc, retrovisors i eixugaparabrises. Totalment de sèrie, no es pot manipular i ha de tancar correctament sense esforços. La pintura i decoració és lliure. Les carrosseries sense decoració hauran de portar almenys algun distintiu, ja sigui pintat ó en forma d’adhesiu. Els alerons han de romandre en tot moment al seu lloc i no es poden assegurar amb cinta abans de començar la cursa. En cas de caiguda cal parar a reparar abans que acabi la màniga, permetent-se en aquest cas l’ús de cinta adhesiva o similar.
S’admeten els accessoris de lexan sempre que siguin comercialitzats per als models en concret i no es permeten els denominats “universal”. En cas de pèrdua de peces o parts de la carrosseria, s’ha de parar a reparar abans que acabi la màniga si fossin de més de 1,5 cm quadrats.
TOTES les carrosseries han de tenir un PES MÍNIM de 14 grams amb cargols Inclosos.
Tota carrosseria de sèrie que ja pesi 14 grams, no es podrà posar cap més pes.
En el cas que una carrosseria no arribi a aquest pes, s’ha de col·locar un plom a l’espai que hi ha entre el tetó davanter i el cockpit.


XASSIS

El xassís es mantindrà de sèrie. Es pot canviar per una altra versió per al mateix model si existeix en el mercat sempre que sigui del mateix fabricant. Es permet eliminar rebaves en xassís i bancades però no llimar ni rebaixar les mesures originals. Està permès realitzar dos petits orificis per a la subjecció del motor en els xassís que no els portin de sèrie i en la seva posició lògica. Es permet fer els orificis dels cargols de carrosseria més grans per afavorir la basculació però en cap cas un eix de 3 mm de gruix pot travessar aquests orificis.
Es permet realitzar un forat d’un diàmetre de 1.25 mm, en la part del darrera dels xassís (en els models que no ho portin) per tal de poder regular el recorregut de la suspensió de la casa slotit a la part del darrera.

No és obligatori muntar els petits triangles per tapar els forats en la bancada dels models Slot.it.

SUPORT MOTOR

Lliure dins de les marques Slot.it, Scaleauto i Arrow Slot. No es permeten odificacions. Les bancades podran intercanviar-se entre els diferents models i marques sempre que no es forci la seva col·locació.


COIXINETS

Estan homologats els coixinets esférics de les marques Scaleauto i Slot.it. No es permeten intercanviar els coixinets esféric en bancades de diferents marques.


CARGOLS

Lliures dins de les marques de slot.


GUIA

Tans sols està permés l’ús de guies originals procedents dels fabricants Slot.it, Scaleauto, Sideways i Arrow Slot.  No es permet forçar o modificar el xassís per fixarla. Es permet modificar en amplada (la part que queda dins del carril) i rebaixar fins a 1 mm la profunditat original de la pala.

CABLES

Lliures. No es permeten modificacions. Han de conservar la seva funda i no han d’interferir el lliure moviment de l’eix davanter. Es permet enganxar els cables al xassís amb cinta i/o cola però sense excessos. En la guia LMP de slot.it es permet pelar els cables 15mm per aconseguir un bon retorn de la guia.

TRENETES

Lliures. No es permeten modificacions.


IMANS

No estan permesos, s’han de suprimir si el model els porta de sèrie.

MOTOR

Del tipus compacte de caixa tancada SC-026, entregat per la organització sense modificació.


TRANSMISSIÓ

Lliure en el seu fabricant tans de pinyó comde corona.

Rel·lació anglewinder 12/29 i 11/27
Rel·lació linia 10/24

Tant sols es permet el freny produit pel propi motor. Queda prohibit qualsevol freny adicional.

EIXOS I CENTRADORS

Lliures en la seva marca i material.
En cap cas els eixos podran sobresortir amb llanda i pneumàtics muntats del pas de roda del vehicle vist desde dalt.
Es pot fer servir qualsevol marca de stoppers de les marques de slot. Està permés l'ús d'un o més stoppers.

LLANDES

Lliures. Queda prohibida qualsevol modificació i han de complir amb els següents requisits: 
• La mesura del diàmetre de les llantes pot oscil·lar entre 13,8 i 18,5 mm. 
• La mesura, disseny i material de les llantes ha de ser igual en ambdós costats d’un mateix eix. 
• Les llantes amb fons pla han de portat tapacubos 


PNEUMÀTICS

Els davanters són lliures, han de ser de goma negra i cobrir la totalitat de la banda de rodament de la llanda, totalment originals sense cap tipus de manipulació, adhesius o additius. Es permet el desgast natural d’ús. Els pneumàtics del darrere seran proporcionats per l’organització i seran els Scaleauto Ref. SC-4735, Spirits de 19,5x10mm.. No es permet cap manipulació prèvia a la carrera. No es poden substituir per un altre parell a excepció que el desgast deixi la llanta a la vista. 
No és necesari que els pneumàtics de davant toquin en un aplantilla plana.


SUSPENSIÓ

Es permet suspensió de qualsevol marca en tots els models sempre que la seva col·locació sigui la indicada pel fabricant i amb tots els seus elements al complet amb l’excepció d’aquells que vénen indicats com a opcionals. Es permeten els recanvis de suspensió sempre que siguin de la mateixa marca. No es permet l’intercanvi d’elements entre diferents marques. Es permet muntar suspensions magnètiques tal icom indica el fabricant. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario